why not find out more
check my site
their explanation
Read More Here
City News Guide
Your News Radio
http://www.healthfoodblog.org
http://fitness-usa.net
read review
check here
tin m?i nh?t
Kinh nghiệm tổ chức hợp tác dùng nước ở Thạch Thành Hiệu quả hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi (CTTL) phụ thuộc rất lớn vào công tác quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi mặt ruộng. Do vậy, việc thành lập, củng cố các Tổ chức Hợp tác dùng nước (HTDN) hoạt động hiệu quả và bền vững là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả khai thác CTTL hiện có, thực hiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng NTM. Bài viết này giới thiệu một số kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm xây dựng Tổ chức HTDN ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.
Đọc tiếp
       
 
thư viện ảnh

Ảnh hoạt động

Slideshow image

Trưng cầu ý kiến

Bạn thấy giao diện website này thế nào?
Đang truy cập website này, bạn là:
Cuộc sống quanh ta

Kinh nghiệm tổ chức hợp tác dùng nước ở Thạch Thành
Hiệu quả hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi (CTTL) phụ thuộc rất lớn vào công tác quản lý, vận hành hệ thống ...

Diễn Châu ưu tiên thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới
Trong những năm qua, các địa phương trên địa bàn huyện Diễn Châu luôn dành nguồn lực cho xây dựng hạ tầng nông thôn mới, ...

----------------------------
----------------------------